【双调】行香子 别恨原文,翻译,赏析_拼音版_作者朱庭玉 

【双调】行香子 别恨

作者:朱庭玉 朝代:元代
【双调】行香子 别恨原文
烟草萋萋,霜叶飞飞,落闲阶不管狼籍。雁儿才过,燕子先归。盼佳音,无
佳信,误佳期。
 【幺】帘幕空垂,院宇幽凄,步回廊自恨别离。松鬓发,束减腰围。见人
羞,惊人问,怕人知。
 【乔木查】但凭高望远,谩把阑干倚。不信功名犹未已,知他何处也,歌酒
狂迷。
 【天仙令】相思忆,长是泪沾衣。恨满西风,情随逝水,闲恨与闲情,何日
终极。伤心眼前无限景,都撮上愁眉。
 【离亭带歇指煞】橹声齐和归帆急,渔歌渐远鸣榔息。尖青寸碧,遥岑叠
连天际。暮霭生,孤烟起。掩映残霞落日,江上两三家,山前六七里。 寄情
 春满皇州,名遍青楼,二十年旖旎风流。金鞍玉勒,矮帽轻裘。谢娘诗,云
子酿,雪儿讴。
 【乔木查】几愁花病洒,偏甚今番瘦。非是潘郎不奈秋,都因风韵他,引起
闲愁。
 【拨不断】两绸缪,意相投,天然一点芳心透。年纪未三十过二九,多情莺
燕蜂蝶友,速难成就。
 【天仙令】于飞愿,端的几时酬?会语应难,修书问候。铺玉版写银钩,寄
与娇羞。真真的的美眷爱,不尚延由。
 【离亭带歇指煞】休违了剪发燃香咒,莫忘了并枕同衾褥。再休眉期眼约闲
<辶它>逗,娘间阻人调斗,枉教咱千生万受。长办着惜花心,空闲了画眉手。 痴迷
 既不知心,便不知音,既知音岂不知心?文君有意,司马调琴。想从初,思
已往,怨而今。
 【拨不断】泪淋淋,湿离襟,近来憔悴都因您。可是相思况味深,自西风吹
断回文锦,瘦来直恁。
 【天仙令】特然地,这几日越昏沉。鬼病难捱,情怀不禁。自恨咱家,无分
消任。天长地久争奈何,虚度光阴。
 【离亭宴带歇指煞】情知的不是娘拘禁,度量来非为人谗谮。再审小冤家,
不道人图甚。饥不タ进饮食,卧不能安床枕。岂止道忘餐废寝,鬓发已成潘,形
骸俏如沈。
【双调】行香子 别恨拼音解读
yān cǎo qī qī ,shuāng yè fēi fēi ,luò xián jiē bú guǎn láng jí 。yàn ér cái guò ,yàn zǐ xiān guī 。pàn jiā yīn ,wú
jiā xìn ,wù jiā qī 。
 【yāo 】lián mù kōng chuí ,yuàn yǔ yōu qī ,bù huí láng zì hèn bié lí 。sōng bìn fā ,shù jiǎn yāo wéi 。jiàn rén
xiū ,jīng rén wèn ,pà rén zhī 。
 【qiáo mù chá 】dàn píng gāo wàng yuǎn ,màn bǎ lán gàn yǐ 。bú xìn gōng míng yóu wèi yǐ ,zhī tā hé chù yě ,gē jiǔ
kuáng mí 。
 【tiān xiān lìng 】xiàng sī yì ,zhǎng shì lèi zhān yī 。hèn mǎn xī fēng ,qíng suí shì shuǐ ,xián hèn yǔ xián qíng ,hé rì
zhōng jí 。shāng xīn yǎn qián wú xiàn jǐng ,dōu cuō shàng chóu méi 。
 【lí tíng dài xiē zhǐ shà 】lǔ shēng qí hé guī fān jí ,yú gē jiàn yuǎn míng láng xī 。jiān qīng cùn bì ,yáo cén dié 
lián tiān jì 。mù ǎi shēng ,gū yān qǐ 。yǎn yìng cán xiá luò rì ,jiāng shàng liǎng sān jiā ,shān qián liù qī lǐ 。 jì qíng
 chūn mǎn huáng zhōu ,míng biàn qīng lóu ,èr shí nián yǐ nǐ fēng liú 。jīn ān yù lè ,ǎi mào qīng qiú 。xiè niáng shī ,yún
zǐ niàng ,xuě ér ōu 。
 【qiáo mù chá 】jǐ chóu huā bìng sǎ ,piān shèn jīn fān shòu 。fēi shì pān láng bú nài qiū ,dōu yīn fēng yùn tā ,yǐn qǐ
xián chóu 。
 【bō bú duàn 】liǎng chóu miù ,yì xiàng tóu ,tiān rán yī diǎn fāng xīn tòu 。nián jì wèi sān shí guò èr jiǔ ,duō qíng yīng
yàn fēng dié yǒu ,sù nán chéng jiù 。
 【tiān xiān lìng 】yú fēi yuàn ,duān de jǐ shí chóu ?huì yǔ yīng nán ,xiū shū wèn hòu 。pù yù bǎn xiě yín gōu ,jì
yǔ jiāo xiū 。zhēn zhēn de de měi juàn ài ,bú shàng yán yóu 。
 【lí tíng dài xiē zhǐ shà 】xiū wéi le jiǎn fā rán xiāng zhòu ,mò wàng le bìng zhěn tóng qīn rù 。zài xiū méi qī yǎn yuē xián
<zǒu tā >dòu ,niáng jiān zǔ rén diào dòu ,wǎng jiāo zán qiān shēng wàn shòu 。zhǎng bàn zhe xī huā xīn ,kōng xián le huà méi shǒu 。 chī mí
 jì bú zhī xīn ,biàn bú zhī yīn ,jì zhī yīn qǐ bú zhī xīn ?wén jun1 yǒu yì ,sī mǎ diào qín 。xiǎng cóng chū ,sī
yǐ wǎng ,yuàn ér jīn 。
 【bō bú duàn 】lèi lín lín ,shī lí jīn ,jìn lái qiáo cuì dōu yīn nín 。kě shì xiàng sī kuàng wèi shēn ,zì xī fēng chuī
duàn huí wén jǐn ,shòu lái zhí nín 。
 【tiān xiān lìng 】tè rán dì ,zhè jǐ rì yuè hūn chén 。guǐ bìng nán ái ,qíng huái bú jìn 。zì hèn zán jiā ,wú fèn
xiāo rèn 。tiān zhǎng dì jiǔ zhēng nài hé ,xū dù guāng yīn 。
 【lí tíng yàn dài xiē zhǐ shà 】qíng zhī de bú shì niáng jū jìn ,dù liàng lái fēi wéi rén chán zèn 。zài shěn xiǎo yuān jiā ,
bú dào rén tú shèn 。jī bú タjìn yǐn shí ,wò bú néng ān chuáng zhěn 。qǐ zhǐ dào wàng cān fèi qǐn ,bìn fā yǐ chéng pān ,xíng
hái qiào rú shěn 。

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

【双调】行香子 别恨原文,【双调】行香子 别恨翻译,【双调】行香子 别恨赏析,【双调】行香子 别恨阅读答案,出自朱庭玉的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。翰林诗词网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://en-square.com/shi/60183.html

诗词类别

朱庭玉的诗词

古文典籍

热门名句

热门成语