【商调】集贤宾_叹世叹浮生原文,翻译,赏析_拼音版_作者吕止庵 

【商调】集贤宾_叹世叹浮生

作者:吕止庵 朝代:元代
【商调】集贤宾_叹世叹浮生原文
叹世

叹浮生有如一梦里,将往事已成非。迅指间红轮西坠,霎时间沧海尘飞。正青春绿鬓斑皤,恰朱颜皓首庞眉,转回头都做了北邙山下鬼。题起来总是伤悲,都不如酒淹衫袖湿,花压帽檐低。

【逍遥乐】有何拘系,则不如一枕安然,直睡到红日三竿未起。乐吾心诗酒琴棋,守团圆稚子山妻。富贵功名身外礼,懒营求免受驱驰。则不如放怀遣兴,悦性怡情,展眼舒眉。

【梧叶儿】争甚名和利,问甚么我共你。咱人可也转眼故人稀,渐渐的将朱颜换,看看的早白发催。题起来好伤悲,赤紧的当不住白驹过隙。

【后庭花】叹光阴一梦里,玩韶华如逝水。觑尘世无穷事,尽今生有限杯。莫惑疑,急流中勇退。磻溪岸鱼更美,首阳山蕨正肥,西华峰景物奇,洞庭湖风力微。

【双雁儿】不如闻早去来兮,乐清闲穷究理,无辱无荣不萦系。守清贫绝是非,远红尘参道德。

【醋葫芦】到春来听黄莺枝上鸣,闻杜鹃花下啼。声声叫道不如归,囊中钱劝君休爱惜。拚了个醉而醒醒而复醉,席前花影坐间移。

【幺】到夏来看湖光潋滟生,香风处处微。披襟散发绿杨堤,得一日过一日无了一日。争何名利,想人生自古七十稀。

【幺】到秋来看东篱菊绽金,玩长天月似水。正江涵秋景雁初飞,乐吾心笑谈饮数杯。酒逢知契,把黄花乱插满头归。

【幺】到冬来落琼花阵阵飘,剪鹅毛片片飞。横窗梅影映疏篱,草堂中满斟酒数杯。醉时节盹睡,一任教红尘滚滚往来飞。

【尾声】蜗角名休苦贪,蝇头利总休觅。鹤长凫短不能齐,到头来不知谁是谁。我则待混俗为最,总不如葫芦今后大家提。

【商调】集贤宾_叹世叹浮生拼音解读
tàn shì

tàn fú shēng yǒu rú yī mèng lǐ ,jiāng wǎng shì yǐ chéng fēi 。xùn zhǐ jiān hóng lún xī zhuì ,shà shí jiān cāng hǎi chén fēi 。zhèng qīng chūn lǜ bìn bān pó ,qià zhū yán hào shǒu páng méi ,zhuǎn huí tóu dōu zuò le běi máng shān xià guǐ 。tí qǐ lái zǒng shì shāng bēi ,dōu bú rú jiǔ yān shān xiù shī ,huā yā mào yán dī 。

【xiāo yáo lè 】yǒu hé jū xì ,zé bú rú yī zhěn ān rán ,zhí shuì dào hóng rì sān gān wèi qǐ 。lè wú xīn shī jiǔ qín qí ,shǒu tuán yuán zhì zǐ shān qī 。fù guì gōng míng shēn wài lǐ ,lǎn yíng qiú miǎn shòu qū chí 。zé bú rú fàng huái qiǎn xìng ,yuè xìng yí qíng ,zhǎn yǎn shū méi 。

【wú yè ér 】zhēng shèn míng hé lì ,wèn shèn me wǒ gòng nǐ 。zán rén kě yě zhuǎn yǎn gù rén xī ,jiàn jiàn de jiāng zhū yán huàn ,kàn kàn de zǎo bái fā cuī 。tí qǐ lái hǎo shāng bēi ,chì jǐn de dāng bú zhù bái jū guò xì 。

【hòu tíng huā 】tàn guāng yīn yī mèng lǐ ,wán sháo huá rú shì shuǐ 。qù chén shì wú qióng shì ,jìn jīn shēng yǒu xiàn bēi 。mò huò yí ,jí liú zhōng yǒng tuì 。bō xī àn yú gèng měi ,shǒu yáng shān jué zhèng féi ,xī huá fēng jǐng wù qí ,dòng tíng hú fēng lì wēi 。

【shuāng yàn ér 】bú rú wén zǎo qù lái xī ,lè qīng xián qióng jiū lǐ ,wú rǔ wú róng bú yíng xì 。shǒu qīng pín jué shì fēi ,yuǎn hóng chén cān dào dé 。

【cù hú lú 】dào chūn lái tīng huáng yīng zhī shàng míng ,wén dù juān huā xià tí 。shēng shēng jiào dào bú rú guī ,náng zhōng qián quàn jun1 xiū ài xī 。pīn le gè zuì ér xǐng xǐng ér fù zuì ,xí qián huā yǐng zuò jiān yí 。

【yāo 】dào xià lái kàn hú guāng liàn yàn shēng ,xiāng fēng chù chù wēi 。pī jīn sàn fā lǜ yáng dī ,dé yī rì guò yī rì wú le yī rì 。zhēng hé míng lì ,xiǎng rén shēng zì gǔ qī shí xī 。

【yāo 】dào qiū lái kàn dōng lí jú zhàn jīn ,wán zhǎng tiān yuè sì shuǐ 。zhèng jiāng hán qiū jǐng yàn chū fēi ,lè wú xīn xiào tán yǐn shù bēi 。jiǔ féng zhī qì ,bǎ huáng huā luàn chā mǎn tóu guī 。

【yāo 】dào dōng lái luò qióng huā zhèn zhèn piāo ,jiǎn é máo piàn piàn fēi 。héng chuāng méi yǐng yìng shū lí ,cǎo táng zhōng mǎn zhēn jiǔ shù bēi 。zuì shí jiē dǔn shuì ,yī rèn jiāo hóng chén gǔn gǔn wǎng lái fēi 。

【wěi shēng 】wō jiǎo míng xiū kǔ tān ,yíng tóu lì zǒng xiū mì 。hè zhǎng fú duǎn bú néng qí ,dào tóu lái bú zhī shuí shì shuí 。wǒ zé dài hún sú wéi zuì ,zǒng bú rú hú lú jīn hòu dà jiā tí 。


※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

【商调】集贤宾_叹世叹浮生原文,【商调】集贤宾_叹世叹浮生翻译,【商调】集贤宾_叹世叹浮生赏析,【商调】集贤宾_叹世叹浮生阅读答案,出自吕止庵的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。翰林诗词网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://en-square.com/shi/59570.html

诗词类别

吕止庵的诗词

古文典籍

热门名句

热门成语